jonathanball logo website trade publisher 2018ecommerce_customers

Subscribe-to-our-newsletter

 


AmaPhupho oMdanisi weBhaleyi


Email

BallerinaDreams XHO
Thenga lencwadi apha:

Loot

Exclusive Books

Takealot

 
AmaPhupho oMdanisi weBhaleyi

Michaela DePrince


ISBN 9781868428250


Ngenye imini eyayigqutha, kwawela imagazini endleleni phambi kwegeyithi. Ndayichola. Le magazini yayineqweqwe elinomfanekiso womama omhle. Wayenxibe ilokhwe epinki emfutshane. Wayekhangeleka onwabile.

UMichaela DePrince wathi xa eneminyaka emithathu wachola ifoto yomdanisi webhaleyi. Loo foto yabutshintsha ubomi bakhe. Ngelo xesha wayehlala kwikhaya labantwana abangenabazali eSierra Leone. Kodwa wakhawuleza wathathwa lusapho oluthile lwamenza umntwana walo, lwaza waya kuhlala naye eMelika.

Nangona uMichaela wayeqale ngokungayazi ukuba yintoni ibhaleyi, zange ayilibale ifoto yomdanisi webhaleyi awayeyibone ebuncinaneni bakhe. Wayefuna ukonwaba njengaloo mdanisi. Umama wakhe wamsa kwizifundo zebhaleyi esakuqaphela indlela ayithanda ngayo. Yaba kukuqala kwakhe ukudanisa oko.

UMichaela wachongwa njengoyena mdanisi mncinane kwiDance Theatre of Harlem yaye ngoku udanisa neDutch National Ballet, eyona nkampani iphambili kwibhaleyi.

UMichaela uye wangumdanisi ophambili kwidotyhumentari eyaziwayo, iFirst Position. Ukhe wavela kwiTV amatyeli ngamatyeli, kuquka kwiDancing with the Stars, Good Morning America nakwiBBC News. Ngo-2014, iThe Times yamfaka kwi‘Top 25 Under 20’ uMichaela yaza iElle UK yamfaka kwi‘30 Under 30’.

Ngo-2015, inkqubo yeTV yesiDatshi iye yalungiselela ukuba uMichaela adibane okokuqala noMegali Messac, laa mdanisi webhaleyi wayembone efotweni
The Author

michaela de prince u-Michaela DePrince wazalelwa eSierra Leone ngo-1995. Emva kokusweleka kwabazali bakhe, waya kugcinwa kwikhaya labantwana abangenabazali. Kulapho waye wafunyanwa khona ngumama wakhe omtsha, uElaine DePrince, waza waya naye eMelika ngo-1999.

 

Umama wakhe, okwangumbhali abhale naye le ncwadi, nguye owaqala ukumsa kwizifundo zebhaleyi. Namhlanje uMichaela ngumdanisi webhaleyi owaziwayo, udanisela iDutch National Ballet. Uyavela nakwialbam kaBeyoncé ethi Lemonade.


 


 


 

 

 

 

Extras

Reviews, News & Interviews: